Jak napisać rozprawkę? Instrukcja w 7 prostych krokach

Umiejętność pisania rozprawki to klucz do sukcesu na egzaminach, a zwłaszcza na maturze. Czym jest rozprawka, jak napisać dobrą rozprawkę i jakie są jej schematy – to pytania, na które odpowiedzi znajdziecie w tym artykule.

Rozprawka czy wypowiedź argumentacyjna?

Rozprawka to forma pisemna, która wymaga przedstawienia i obrony własnego punktu widzenia na dany temat. Typowa rozprawka maturalna powinna mieścić się w zakresie 300-500 słów i zawierać jasno sformułowaną tezę, przekonującą argumentację oraz podsumowanie. Kluczowe jest zająć wyraźne stanowisko i umiejętnie je poprzeć przykładami. Choć dominuje przekonanie, że na maturze podstawowej z języka polskiego wymagana jest klasyczna rozprawka, to faktycznie oczekuje się wypowiedzi argumentacyjnej, która charakteryzuje się bardziej elastyczną strukturą i pozwala na większą swobodę w prezentacji tezy.

Wymagania na maturze

Maturzyści w roku 2023 muszą dostosować się do zaktualizowanych wymagań. Wypowiedź pisemna musi liczyć minimum 300 słów, a czas na jej stworzenie został wydłużony do 4 godzin. Konieczne jest uwzględnienie odniesień do co najmniej dwóch utworów literackich, w tym przynajmniej jednej lektury obowiązkowej.

Schemat, czyli rozprawka krok po kroku

1. Przeanalizuj temat.

Zrozumienie tematu to pierwszy krok do sukcesu. Przemyśl, jakie lektury i konteksty literackie najlepiej pasują do tematu.

Analiza i zrozumienie tematu jest niezbędnym pierwszym krokiem w procesie pisania rozprawki. Ten etap wymaga skupienia i krytycznego myślenia, ponieważ to, jak zinterpretujesz zadany temat, bezpośrednio wpłynie na jakość wypowiedzi. Przyjrzyj się tematowi, identyfikując kluczowe słowa i pytania, które stawia. Spróbuj zrozumieć, co dokładnie jestoczekiwane. Na przykład, jeśli tematem jest „Rola natury w literaturze romantycznej”, kluczowymi elementami są „natura” i „literatura romantyczna”.

 • Dobieranie lektur i kontekstów: Po zrozumieniu tematu, następnym krokiem jest wybór odpowiednich lektur i kontekstów literackich, które najlepiej pasują do tematu. Wspomniany przykład może skłonić do wyboru dzieł romantycznych, takich jak „Świtezianka” Adama Mickiewicza czy „Ballada” Juliusza Słowackiego, w których natura odgrywa znaczącą rolę.
jak napisać dobrą rozprawkę
 • Analiza lektur: Po wyborze odpowiednich utworów, ważne jest, aby dokładnie je przeanalizować w kontekście zadania. Zastanów się, jak aspekty tych dzieł literackich odnoszą się do tematu rozprawki. Czy można zidentyfikować motywy, postacie czy wydarzenia, które bezpośrednio pasują do tematu?
 • Poszukiwanie głębszych znaczeń: Rozważ, jak te wybrane utwory literackie mogą być interpretowane, aby wesprzeć Twoją tezę. Czy istnieją konkretne cytaty, sceny, postacie lub motywy, które można wykorzystać jako argumenty w Twojej rozprawce?
 • Wnioski: Zakończ analizę tematu, formułując tezę, która będzie wyrażać Twoje zrozumienie tematu oraz kierunek, w jakim będziesz rozwijać swoją argumentację. Teza powinna być jasna i spójna z wybranymi lekturami i kontekstami.

2. Postaw tezę lub hipotezę interpretacyjną.

Twoja teza powinna być jasna i związana z tematem. Pamiętaj, że teza to fundament Twojej rozprawki.

Postawienie tezy lub hipotezy interpretacyjnej to najważniejszy moment w procesie tworzenia rozprawki. Jest to stwierdzenie, które określa centralny punkt rozprawki maturalnej.

 • Definiowanie tezy: Teza interpretacyjna to zdanie, które wyraża główną myśl twojej rozprawki. Powinna być ściśle związana z tematem i stanowić punkt wyjścia dla twoich argumentów. Teza jest swoistą obietnicą wobec czytelnika, pokazującą, jakiego rodzaju analiza czy interpretacja zostanie przedstawiona w pracy.
 • Znaczenie jasności: Unikaj używania niejasnych stwierdzeń lub ogólników. Twoja teza powinna być wystarczająco konkretna, aby czytelnik mógł zrozumieć główny argument, który będziesz rozwijać.
 • Związek z tematem: Teza musi być bezpośrednio związana z tematem rozprawki. Powinna odnosić się do kluczowych aspektów tematu i być spójna z kierunkiem analizy, którą zamierzasz przeprowadzić.
 • Podstawy argumentacji: Twoja teza będzie fundamentem, na którym opierasz całą swoją argumentację. Każdy argument, przykład lub analiza w rozprawce powinna przyczyniać się do wzmocnienia lub wyjaśnienia tezy.
 • Obrona tezy: Upewnij się, że twoja teza jest tak sformułowana, abyś mógł ją skutecznie obronić przy użyciu dostępnych argumentów i dowodów. Teza nie powinna być oczywistością; idealnie, jeśli stawia ona jakieś wyzwanie, zachęcając do głębszej analizy i refleksji.

Na przykład, jeśli tematem jest „Rola natury w twórczości Juliusza Słowackiego”, to Twoja teza może brzmieć: „W twórczości Juliusza Słowackiego natura nie jest tylko tłem dla akcji, ale aktywnym elementem wpływającym na losy bohaterów.

3. Dobierz konteksty

Wybierz konteksty literackie i kulturowe, które najlepiej wspierają Twoją argumentację.

Dobieranie odpowiednich kontekstów literackich i kulturowych jest kluczowe dla wzbogacenia argumentacji w twojej rozprawce. Każdy z nich wnosi unikalną perspektywę i głębię, pomagając w budowaniu przekonującego argumentu. Oto przegląd różnych rodzajów kontekstów, które możesz wykorzystać:

 • Literacki: Rozważ użycie różnych przykładów literackich, które swoją treścią ilustrują określony w tezie problem.
 • Historycznoliteracki: Polega na wykorzystaniu informacji o historycznych okresach literackich. Zrozumienie, w jakim kontekście historycznym powstało dzieło, może być kluczowe dla jego późniejszej interpretacji.
 • Teoretycznoliteracki: Możesz uwzględnić wiedzę na temat różnych gatunków literackich. Takie informacje mogą pomóc w zrozumieniu konwencji i form, które autor wykorzystał w swoim dziele.
 • Biograficzny: Biografia autora może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących jego intencji i wpływu osobistych doświadczeń na jego twórczość.
 • Kulturowy: Kontekst kulturowy jest szeroki i może obejmować odniesienia do innych dzieł sztuki, filmów, gier komputerowych czy współczesnej sztuki, co pozwala na interdyscyplinarne podejście do tematu.
 • Mitologiczny: Mitologia, zarówno grecka, rzymska, jak i nordycka, oferuje bogaty zbiór symboli i archetypów, które mogą być użyteczne w rozprawce maturalnej.
 • Biblijny: Włączenie elementów zaczerpniętych z Biblii oraz ogólnie pojętej kultury chrześcijańskiej może okazać się kluczowe przy analizie różnorodnych dzieł literackich.
 • Religijny: Wiedza z zakresu religioznawstwa może dostarczyć dodatkowych perspektyw podczas analizy tekstów.
 • Historyczny: Znajomość historii, w tym biografii ważnych postaci czy ważnych wydarzeń historycznych, może być esencjonalna w interpretacji tekstów osadzonych w konkretnym kontekście historycznym.
 • Filozoficzny: Opisanie perspektywy filozoficznej, w tym poglądów i nurtów filozoficznych, może pomóc w głębszym zrozumieniu tekstu.
 • Społeczny: Odwołanie do aspektów społecznych, takich jak struktura klasowa społeczeństwa, może znacząco przyczynić się do interpretacji utworów literackich.
 • Polityczny: Wiedza z zakresu politologii i historii polityki można wykorzystać podczas opisywania dzieł, które dotykają tematyki politycznej.
 • Egzystencjalny: Wykorzystanie kontekstu egzystencjalnego na maturze z języka polskiego może być niezwykle pomocne, zwłaszcza przy analizie literatury skupiającej się na głębokich, życiowych zagadnieniach.
jak pisać rozprawkę matura

4. Wymyśl argumenty

Każdy argument powinien być logiczny i wsparty odpowiednimi przykładami.

Tworzenie argumentów to kluczowy element struktury rozprawki. Każdy argument powinien być nie tylko przekonujący i logiczny, ale także wsparty konkretnymi przykładami, co zwiększa jego wiarygodność. Oto jak można to zrobić:

 • Zdefiniowanie argumentu: Na początku zidentyfikuj główne punkty, które chcesz przedstawić w swojej rozprawce. Każdy argument powinien bezpośrednio odnosić się do tezy interpretacyjnej i pomagać w jej obronie.
 • Przykłady z literatury: Dla argumentów w rozprawce maturalnej z języka polskiego, istotne jest znalezienie odpowiednich przykładów z lektur. Przykłady powinny być dobrze dobrane do argumentu i dowodzić o jego słuszności.
 • Konkretyzacja: Użyj konkretnych przykładów, zamiast opierać się na ogólnikach. Jeśli argument dotyczy, na przykład, wpływu historii na życie bohaterów, przytocz specyficzne wydarzenia lub postaci z lektur, które to ilustrują.
 • Spójność z tezą: Upewnij się, że każdy argument jest spójny z postawioną tezą. Argumenty powinny tworzyć logiczną i spójną całość, prowadząc egzaminatora maturalnego przez cały proces argumentacji do konkretnego wniosku.
 • Analiza i interpretacja: Nie ograniczaj się do stwierdzenia faktu – analizuj i interpretuj przedstawione przykłady, pokazując, jak dokładnie wspierają one Twoją tezę.
 • Rozwinięcie argumentu: Dobrze jest przedstawić argument, następnie wyjaśnić go i na końcu zilustrować przykładem, a potem wrócić do tezy, pokazując, jak argument ją wspiera.

Jeśli piszesz o roli przemian społecznych w literaturze, argument mógłby brzmieć: „Przemiany społeczne mają istotny wpływ na rozwój postaci literackich, co widać na przykładzie Józefa K. z „Procesu” Franza Kafki, gdzie zmieniające się warunki społeczne prowadzą do alienacji i dezorientacji bohatera.”

Pamiętaj, że dobre argumenty to te, które nie tylko przekonują, ale także inspirują do refleksji i dyskusji na temat analizowanego zagadnienia.

5. Zaplanuj kompozycję pracy

Pamiętaj o klasycznej strukturze: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Aby napisać skuteczną rozprawkę, niezbędne jest przemyślane zaplanowanie jej kompozycji. Klasyczna struktura tekstu – wstęp, rozwinięcie i zakończenie – służy nie tylko utrzymaniu porządku i przejrzystości wypowiedzi, ale także pomaga w logicznym i spójnym przedstawieniu argumentów.

I. Wstęp:

 • Zaprezentowanie tematu: Wstęp powinien jasno przedstawiać temat, nad którym będziesz pracować. To tutaj czytelnik dowiaduje się, czego dotyczyć będzie Twoja rozprawka.
 • Postawienie tezy: Wstęp jest miejscem, w którym formułujesz swoją tezę interpretacyjną. Powinna być ona jasna, zwięzła i bezpośrednio związana z tematem rozprawki.
 • Wprowadzenie czytelnika: Wstęp powinien zainteresować czytelnika i przygotować go na to, co będzie dalej. Można tu wykorzystać ciekawy cytat, pytanie retoryczne lub krótką anegdotę związaną z tematem.

II. Rozwinięcie:

 • Prezentacja argumentów: Rozwinięcie to serce Twojej rozprawki, gdzie przedstawiasz i rozwijasz argumenty wspierające tezę. Każdy argument powinien być jasny i poparty odpowiednimi przykładami czy dowodami.
 • Struktura akapitów: Każdy akapit w rozwinięciu powinien skupiać się na jednym argumencie. Zaczynaj każdy akapit od zdania tematycznego, rozwijaj argument, a następnie podsumuj go, wskazując na jego związek z tezą.
 • Spójność i przejrzystość: Upewnij się, że Twoje argumenty są logicznie uporządkowane i wzajemnie na siebie nawzajem odnoszą. Użyj odpowiednich spójników i przejść, aby tekst płynnie przechodził od jednego argumentu do drugiego.

III. Zakończenie:

 • Podsumowanie głównych Argumentów: W zakończeniu należy krótko podsumować przedstawione argumenty, przypominając czytelnikowi główne punkty Twojej dyskusji.
 • Odniesienie do Tezy: Powróć do tezy interpretacyjnej, podkreślając, jak argumenty, które przedstawiłeś, ją potwierdzają.
 • Sfinalizowanie Wypowiedzi: Zakończenie powinno zamknąć dyskusję, pozostawiając egzaminatora z jasnym obrazem Twojego stanowiska. Możesz zakończyć mocnym stwierdzeniem, pytaniem otwierającym dalszą refleksję lub krótkim wnioskiem wynikającym z Twojej analizy.

6. Napisz rozprawkę

Skup się na jasnym przedstawieniu argumentów i zachowaj spójność tekstu.

Jeśli masz trudności z napisaniem wstępu, zacznij od rozwinięcia. Czasem łatwiej jest napisać wstęp po zarysowaniu głównych argumentów. Bądź gotowy na zmiany w swoim planie. Czasem podczas pisania odkrywa się nowe kierunki i pomysły, które mogą wzbogacić rozprawkę.

7. Sprawdź błędy

Przeczytaj swój tekst, sprawdzając błędy ortograficzne, interpunkcyjne i językowe.

Przed uznaniem rozprawki za skończoną, przeczytaj ją jeszcze raz, najlepiej na głos. To pozwoli Ci dostrzec ewentualne braki lub błędy. Skup się na logiczności argumentów, spójności oraz poprawności językowej. Zwróć uwagę na błędy ortograficzne, gramatyczne orazstylistyczne. Upewnij się, że tekst jest czytelny i logicznie spójny. Używaj formalnego języka i unikaj potocznych wyrażeń. Staraj się, aby Twoja rozprawka była klarowna i zwięzła.

 

Podsumowując, kluczem do efektywnego pisania rozprawki jest dobrze zorganizowany i przemyślany proces, który obejmuje zarówno przygotowanie, jak i właściwe pisanie tekstu. Pisanie rozprawki może być stresujące, zwłaszcza pod presją czasu. Ważne jest, aby zachować spokój i skupienie. Nawet jeśli piszesz rozprawkę na trudny temat, staraj się utrzymać pozytywne nastawienie. Pisanie może być procesem uczenia się i odkrywania nowych rzeczy.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *