Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych i grupowych 

 

&1 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Talentum.pl Marta Jakubczak z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Powstańców 7a/28. NIP: 7272685079, Regon: 386800419, zwany dalej Organizatorem
 2. Zajęcia odbywają się online 

&2 Oferta 

 1. Organizator prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.
 2. W ofercie znajdują się: 
  • Kursy maturalne grupowe przygotowujące do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranych przedmiotów szkolnych
  • Kursy ósmoklasistów grupowe przygotowujące do egzaminu po szkole podstawowej z wybranych przedmiotów szkolnych
  • Zajęcia indywidualne (korepetycje)
  • Zajęcia językowe ogólne, mające charakter grupowy
  • Zajęcia przedmiotowe wspierające grupowe
  • Inne zajęcia niewymienione w Regulaminie, a dostępne na stronie internetowej Organizatora 

&3 Organizacja zajęć 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu
 2. Zajęcia prowadzone są przez lektorów i nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz szeroką wiedzę i doświadczenie, które pozwolą uczestnikowi w możliwie jak najwyższym stopniu zrozumieć i przyswoić omawiany materiał.
 3. Godzina lekcyjna zajęć trwa 45 minut.
 4. Wszystkie zajęcia odbywają się online za pośrednictwem wskazanej przez organizatora platformy internetowej.
 5. Klient otrzymuje dostęp do e-dziennika
 6. Grupy nie przekraczają 7 osób, chyba że wszyscy uczestnicy grupy ustalą inaczej i wyrażą zgodę na zwiększenie tego limitu.
 7. Organizator ma prawo rozwiązać grupę, gdy jej liczebność spadnie poniżej 4 osób.
 8. W przypadku rozwiązania grupy Organizator może zaproponować uczestnikom przeniesienie do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty. Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty i może odstąpić od udziału w kursie ze zwrotem kosztów za nieprzeprowadzone zajęcia.
 9. W szczególnych sytuacjach Organizator zobowiązuje się odwołać zajęcia najpóźniej na dzień przed spotkaniem, chyba że nastąpi zdarzenie losowe lub nagła choroba. Takie zajęcia będą odrabiane w czasie dogodnym dla Uczestnika i Nauczyciela, tak aby ilość zajęć w ramach kursu była zgodna z ofertą. W przypadku zajęć indywidualnych zajęcia mogą zostać odrobione w dogodnym innym terminie lub nadpłata za odwołane zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc (lub na wyraźną prośbę Klienta opłata jest zwracana na konto)

 

&4 Prawa i obowiązki uczniów 

 

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które:
 2. Zapoznały się z “Regulaminem” i stosują się do jego zasad
 3. Nie zalegają z płatnościami wobec Organizatora
 4. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Organizatora, zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć lub w przypadku niemożliwości odrobienia zajęć – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona Klientowi lub przeniesiona na kolejny miesiąc.
 5. Klient ma prawo odwołać lub przełożyć zajęcia indywidualne maksymalnie 24 godziny przed zaplanowaną lekcją. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem przewidzianym w dzienniku Lang Lion i nieobecność kursanta nie zwalnia go z opłaty.

$5 Zapisy i płatności 

 1. Zapisów na zajęcia można dokonywać poprzez: 
  • Stronę internetową organizatora, korzystając z formularza zgłoszeniowego “Zapisz się” 
  • Wysyłając e-mail na adres: kontakt@talentum.pl 
  • Telefonicznie pod numerem: 690 088 424.
 2. Zapisy są prowadzone przez Organizatora w trakcie całego roku, a rezerwacja miejsca jest bezpłatna
 3. Wysokość opłat wynika z aktualnie obowiązującego cennika, dostępnego na stronie internetowej: https://talentum.pl/cennik/
 4. Cena zawiera opłatę za ustaloną liczbę godzin, niezbędne materiały, dostęp do e-dziennika oraz doradztwa Nauczycieli
 5. Uczestnikom przysługuje system zniżek na dany rok, dostępny w aktualnym cenniku.
 6. Uczestnicy, którzy dołączają do kursu w trakcie jego trwania, wnoszą opłatę proporcjonalną do okresu udziału w zajęciach.
 7. Płatności są dokonywane do 5 dnia każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem rat (w przypadku zajęć grupowych) lub wyliczeniem ilości planowanych lekcji w danym miesiącu (w przypadku korepetycji lub zajęć grupowych rozliczanych godzinowo).
 8. W przypadku odwołania korepetycji na więcej niż 24 godziny przed lekcją, nadwyżka przechodzi na kolejny miesiąc lub jest zwracana Klientowi na jego wyraźną prośbę (na konto bankowe)
 9. Jeśli Klient poinformuje Organizatora na mniej niż 24 godzin o odwołanej lekcji, ale więcej niż 2 godziny przed planowaną lekcją Klient jest zobowiązany do pokrycia 50% kosztów tej lekcji. Jeżeli natomiast nie poinformuje Organizatora o swojej nieobecności na więcej niż 2 godziny przed planowaną lekcją, słuchacz jest zobowiązany do pokrycia całkowitego kosztu tej lekcji.
 10. W przypadku braku wpłat od Klienta, Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia ucznia na kurs i nie świadczenia mu dalej usługi
 11. Numer konta do wpłat znajduje się w umowie, którą kursant/prawny opiekun jest zobowiązany podpisać przed rozpoczęciem zajęć. 

&6 Rezygnacje 

 1. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie pisemnej rezygnacji kursanta z zajęć drogą mailową lub pocztą tradycyjną.
 2. Z dniem otrzymania przez Organizatora pisemnej rezygnacji z zajęć rozpoczyna się dwutygodniowy okres wypowiedzenia w przypadku korepetycji oraz miesięczne wypowiedzenie w przypadku zajęć grupowych. W tym czasie kursant może nadal uczęszczać na zajęcia i wszystkie planowe zajęcia przeprowadzone w tym okresie powinny być normalnie opłacone zgodnie z obowiązującą stawką za zajęcia.
 3. Po złożeniu przez Klienta pisemnej rezygnacji, Organizator dokonuje rozliczenia za wszystkie zajęcia kursanta do końca okresu wypowiedzenia, według obowiązującej stawki za jedne zajęcia. Jeżeli po rozliczeniu na koncie kursanta występuje nadpłata, kwota ta jest zwracana Klientowi na konto, jeśli występuje niedopłata, Klient jest zobowiązany do dokonania dopłaty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć. W takiej sytuacji Organizator zwraca Klientowi kwotę za niewykorzystane zajęcia. 

 

&7 Polityka prywatności


Administratorem danych osobowych zebranych w procesie rejestracji na zajęcia jest Talentum.
pl Marta Wnuk z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Powstańców 7a/28